V / 2009

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Zápal za vec v duchovnom neoglaciáli /
  Zeal for the cause in the spiritual Neoglacial /
  Der Eifer für die Sache in der geistlichen Neoglazialzeit /
  s. / p. / S. 11 - 12

Štúdie | Articles | Aufsätze

 • TOMÁŠ KLUBERT :
  Nepokorená bašta kresťanstva. (Obliehanie Viedne roku 1529) /
  Unenslaved Fortress of Christianity (Siege of Vienna in 1529) /
  Die unbezwunge Bastion des Christentums (Wiens erste Türkenbelagerung im Jahre 1529) /
  s. / p. / S. 15 – 58
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (1,1 MB)
 • DANIEL HUPKO :
  Vianočné sviatky v aristokratických rodinách v 19. a 20. storočí /
  Christmas holiday in the aristocratic families in 19th and 20th century /
  Die weihnachtliche Festzeit in den aristokratischen Familien des 19. und 20. Jahrhunderts /
  s. / p. / S. 59 – 75
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (567,4 kB)
 • JOZEFÍNA ZUBKOVÁ :
  Život a služba biskupa Jozefa Čárskeho do roku 1939
  The life and the spiritual service of bishop Jozef Čársky in years 1925–1939 /
  Das Leben und der Bischofsdienst von Jozef Čársky in den Jahren 1925–1939 /
  s. / p. / S. 77 – 113
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (728 kB)
 • OLDŘICH PEJS :
  K otázce zřízení zajateckého tábora v Grinavě v létě 1944 /
  To the case of establishment of the prisoner-of-war camp in Grinava /
  Zur frage der Eröffnung des Gefangenenlagers in Grinava /
  s. / p. / S. 115 – 126
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (319,7 kB)
 • KATARÍNA VARŠOVÁ :
  Tragické udalosti v obci Remetské Hámre na jeseň roku 1944 /
  Tragic events in the village of Remetské Hámre in the autumn 1944 /
  Tragische Ereignisse in der Gemeinde von Remetské Hámre im Herbst 1944 /
  s. / p. / S. 127 – 142
    PDF  Úplný text / Full text / Volltext (581,5 kB)

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • JURAJ POLÁČEK :
  Výzbroj a výstroj byzantských vojakov podľa Strategikonu /
  Arms and equipment of the byzantine soldiers according to the Strategikon /
  Bewaffnung und Ausrüstung der byzantinischen Soldaten nach Strategikon /
  s. / p. / S. 145 – 150
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (315,3 kB)
 • BOHUŠ SASKO :
  Založenie gymnázia v Topoľčanoch /
  The foundation of a grammar school in Topoľčany /
  Die Gründung des Realgymnasiums in Topoľčany /
  s. / p. / S. 151 – 157
    PDF  Úplný text / Full text / Volltext (519,9 kB)

Recenzie - Anotácie | Reviews - Annotations | Rezensionen - Annotationen

RECENZIE

 • Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. Zost. Martin Gaži, České Budějovice: Národní památkový ústav, ú. o. p. České Budějovice, 2008, 735 s. (D. HUPKO) /
  s. / p. / S. 161 – 165
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (326,3 kB)
 • MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš. (Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, 116 s. + prílohy. (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 166 – 171
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (301,6 kB)
 • KOL.: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. Bratislava : Magnet Press, 2005, 206 s. (M.LACKO) /
  s. / p. / S. 171 – 175
    PDF  Úplný text / Full text / Volltext (291,4 kB)
 • VÁCLAV, Valeš: Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Brno : Moravsko-slezská akademie, 2009, 75 s. + prílohy. (M. DANIŠ) /
  s. / p. / S. 176 – 178
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (305,1 kB)

ANOTÁCIE

 • Studia historica Tyrnaviensia VII. Pramene k slovenským dejinám. Zost. Marta Dobrotková – Richard Marsina. Trnava : Katedra histórie Trnavskej univerzity, 2008, 246 s. (Z. LACKOVÁ) /
  s. / p. / S. 179 - 184
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (297,2 kB)

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode