rOčENKA

Ročenka historických prác s názvom Historické rozhľady vznikla roku 2004. Pôvodné predpoklady a edičné ambície jej zakladateľov síce rátali s väčším rozsahom i obsahovou variabilitou, rastúce cenzorské tendencie a upadajúci záujem o ďalšie subvencie zo strany niekdajších sponzorov však napokon viedli až k inštitucionálnemu osamostatneniu sa ročenky.

Väčšina členov nášho spoločenstva sa podieľa na jej tvorbe a vydávaní od jej zrodu, niektorí členovia naše rady opustili, iní noví zasa prišli. Až na transformačný rok 2007, keď - žiaľ - Historické rozhľady nevyšli, sa nám zatiaľ podarilo zachovať si ročnú periodicitu súborného vydávania najnovších odborných historických prác mladých slovenských i zahraničných prispievateľov. Našou prvoradou - hoci vzhľadom na panujúce spoločenské a finančné pomery značne neskromnou - ambíciou je zažínať svetlo objektívneho poznávania pravdy o ľudskej histórii v temnotách rôznych súčasných i zdedených klamov, mýtov a zavádzajúcich poloprávd a udržiavať toto svetlo čo najdlhšie zažaté.

V dvoch samostatných sekciách ponúkame jednak obsah aktuálneho čísla ročenky, jednak archív starších čísiel ročenky s možnosťou stiahnutia si plnotextových verzií niektorých štúdií, materiálov či iných pôvodne tlačou publikovaných textov:

  Aktuálne číslo 

Archív

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode