Prednášky a diskusie

Historické rozhľady sa snažia komunikovať s verejnosťou zaujímajúcou sa o históriu Slovenska, Európy ako aj vzdialenejších oblastí sveta nielen prostredníctvom ročenky Historické rozhľady, ale aj prostredníctvom ponuky tematických prednášok.

Vzdelávacím a odborne príbuzným organizáciám (základným, stredným a vysokým školám, ale tiež na dejiny zameraným záujmovým združeniam) na Slovensku ponúkame tematicky štruktúrované cykly prednášok, ktorých obsah korešponduje s bádateľskou špecializáciou našich členov. Väčšina z nich pôsobí (či v minulosti viac rokov pôsobila) vo verejných výskumno-vzdelávacích inštitúciách zaoberajúcich sa vedeckým bádaním dejín. Súčasťou prednáškových cyklov sú aj krátke diskusné fóra k ťažiskovým tézam jednotlivých prezentovaných tém.

Aktuálne naši členovia ponúkajú tieto tematické okruhy:

 

PhDr. Martin Lacko, PhD.

 • Slováci v prvej svetovej vojne
 • Slovensko pri zrode ČSR
 • Utváranie a zmeny slovenských hraníc v r. 1918 – 1947
 • Slovensko vo vojne s Maďarskom a Poľskom (1939)
 • Slováci na východnom fronte (1941-1944)
 • Počiatky a formovanie komunistického režimu
 • Politické procesy
 • Kto bol Andrej Hlinka?
 • Jozef Tiso (pokus o profil)
 • Generál Ferdinand Čatloš
 • Pramene k slovenským dejinám 20. storočia

 

PhDr. Tomáš Klubert, PhD.

 • Vznik Versaillského systému
 • Vznik komunistickej diktatúry v Rusku 
 • Nacistické Nemecko
 • Rozpad protihitlerovskej koalície a začiatok studenej vojny      
 • Vznik sovietskeho bloku
 • Krízy sovietskeho bloku v 50. rokoch
 • Karibská (Kubánska) kríza roku 1962
 • Kríza a zánik sovietskeho bloku
 • Rozpad ZSSR
 • Dejiny komunistickej diktatúry v Číne (1949 - 1989)
 • Mocensko-politická situácia v Európe v roku 1938 a jej dopad na Slovákov

 

PhDr. Peter Jašek, PhD.

 • Zahraničná politika Československej republiky (1918 - 1938)
 • Zahraničná politika I. SR (1939 - 1945)
 • Slovenské národné povstanie
 • Akcia K - likvidácia mužských kláštorov v Československu v roku 1950
 • Normalizácia v Československu
 • Nežná revolúcia

 

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

 • Posledná vojna antiky 602 - 627: Východorímska ríša a Perzia v zápase o svetovládu
 • Vzostup európskej mocnosti: Osmanská ríša v 14. – 15. storočí
 • Od Východorímskej k Byzantskej ríši: transformácia univerzálneho impéria v 6. – 7. storočí
 • Od neskoroantickej k stredovekej byzantskej kultúre: transformácia kultúry v 6. – 7. storočí
 • Konštantínopol : fenomén univerzálneho mesta stredoveku
 • Interpretácia križiackych výprav  v kontexte konfrontácie a koexistencie stredovekých náboženstiev, kultúr a mentalít
 • Bitka na Kosovom poli roku 1389: história a mýtus

 

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode