vi-2010

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Proti prúdu /
  Against the stream /
  Gegen den Strom /
  s. / p. / S. 11 - 13

Štúdie | Articles | Aufsätze

 • ZUZANA ČERNÁKOVÁ :
  Návšteva francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. v Konštantínopole počas druhej križiackej výpravy v roku 1147: pramene, chronológia, okolnosti /
  Visit of the French king Louis VII to Constantinople during the second crusade in 1147: sources, chronology, circumstances /
  Besuch des französischen Königs Ludwig VII zu Konstantinopel während des Zweiten Kreuzzuges von 1147: Quellen, Chronologie, Umstände /
  s. / p. / S. 17 – 40
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (420,5 kB)
 • OLDŘICH PEJS :
  Ke vzniku čestné jednotky prezidenta Slovenské republiky v roce 1939 /
  On the creation of the Honour Guard of the president of the Slovak republic in 1939 /
  Zur Entstehung der Ehrenwache des Präsident der ersten Slowakischen Republik von 1939 /
  s. / p. / S. 41 – 51
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (331,3 kB)
 • IVETA PINČEKOVÁ :
  Osudy Antona Martišoviča v SNP a v nemeckom zajatí
  Destiny of Anton Martišovič during the Slovak National Uprising and during his German captivity /
  Schicksäle von Anton Martišovič während des Slowakischen Nationalaufstands und während seiner deutschen Gefangenschaft /
  s. / p. / S. 53 – 74
    PDF  Úplný text / Full text / Volltext (1,1 MB)
 • PETER JAŠEK :
  Nemecko a slovenská armáda 1939 – 1944. Náčrt problematiky /
  Germany and the Slovak army 1939 – 1944: Outline of the issue /
  Deutschland und die slowakische Armee 1939 – 1944: Grundriss der Problematik /
  s. / p. / S. 75 – 118
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (550 kB)

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • MICHAL RJABIK :
  Spomienka na habursko-čertižňanskú vzburu v roku 1935 /
  A recollection of the revolt of 1935 in villages Habura and Čertižné /
  Eine Erinnerung an die Revolte von 1935 in der Gemeinden Habura und Čertižné /
  s. / p. / S. 121 – 134
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (311,2 kB)
 • DUŠAN ČATLOŠ :
  Fatálna epizóda z druhej svetovej vojny na Liptove /
  A fatal episode from the Second World War in the territory of Liptov /
  Eine fatale Episode des zweiten Weltkrieges in Liptau /
  s. / p. / S. 135 – 138
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (349 kB)

Reflexie |Reflections | Reflexionen

 • KATARÍNA VARŠOVÁ :
  Legendárny Cyprián: lietajúci či uletený? /
  Legendary Cyprian: the flying or confused? /
  Der legendäre Cyprian: der fliegende oder verwirrte? /
  s. / p. / S. 141 – 152
    PDF  Úplný text / Full text / Volltext (320,1 kB)

Recenzie - Anotácie | Reviews - Annotations | Rezensionen - Annotationen

RECENZIE

 • HURBANIČ, Martin: Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 377 s.; HURBANIČ, Martin: História a mýtus. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, 175 s. (Z. HORBULÁK) /
  s. / p. / S. 155 – 158
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (245,4 kB)
 • HAY, Denis: Evropa pozdního středověku (1300 – 1500). Edice Dějiny Evropy, Praha : Vyšehrad, 2010, 416 s. (I. VARŠO) /
  s. / p. / S. 158 – 180
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (447,9 kB)
 • WEIROVÁ, Alison: Šest žen Jindřicha VIII. Vývoj velké osobnosti na anglickém trůně v tyrana obklopeného všehoschopnými rádci… Praha : BB/art s. r. o. ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Buchal, 2009, 568 s. (T. KLUBERT) /
  s. / p. / S. 181 – 185
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (295,1 kB)
 • VOJTEK, Miklós: Terpsichora Istropolitana. Tanec v Prešporku 18. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2009, 250 s. (D. HUPKO) /
  s. / p. / S. 176 – 178
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (243,4 kB)
 • HLAVINKA, Ján – KAMENEC, Ivan: Spory o biskupa Vojtaššáka. Politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938 – 1945. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008, 50 s. + prílohy (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 188 – 194
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (263,6 kB)
 • BALÁŽ, Zoltán – BENDÍK, Andrej – LACKO, Richard: Nevoľné. Monografia obce. Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár Františka Xaverského, 2010, 288 s. (J. GOLIAN) /
  s. / p. / S. 195 – 198
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (296,3 kB)

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode