I / 2004

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Slovo na cestu /
  Word to the road /
  Wort auf den Weg /
  s. / p. / S. 11 - 12

Štúdie | Articles | Aufsätze

 • EVA JURIČKOVÁ :
  Príspevok k počiatkom gréckej historiografie: Herodotos: historik alebo logograf /
  Contribution to the beginnings of Greek historiography: Herodotus – historian or logograph /
  Ein Beitrag zu den Anfängen der griechischen Historiographie: Herodotos – Ein Historiker oder Ein Logograph /
  s. / p. / S. 23 – 40
 • IVAN VARŠO :
  Problémy a nové trendy v oblasti bádania všeobecných dejín stredoveku na Slovensku (1993 – 2003) /
  Problems and new trends in research into general history of Middle Ages in Slovakia (1993 – 2003) /
  Probleme und neue Trends im Bereich der Erforschung der allgemeinen Geschichte des Mittelalters in der Slowakei /
  s. / p. / S. 41 – 78
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (334 kB)
 • SILVIA HALADOVÁ:
  Zlomok gregoriánskeho kalendára na posledné tri mesiace roku 1583 /
  Fragment of the Gregorian calendar for the last three months of year 1583 /
  Ein Fragment des Gregorianischen Kalenders für die letzten drei Monate des Jahres 1583 /
  s. / p. / S. 79 – 91
 • VRATISLAV MOJŠ :
  Cárske Rusko po Viedenskom kongrese 1815 – 1856 (Možnosti a zvraty v imperiálnych ambíciách) /
  Tsar´s Russia after Vienna´s congress 1815-1856 (Possibilities and turning points in the imperial ambitions) /
  Das zaristische Rußland nach dem Wiener Kongress 1815-1856 (Möglichkeiten und Wendepunkte in den imperialen Ambitionen) /
  s. / p. / S. 93 – 106
 • ZUZANA HOLČÁKOVÁ :
  Dezercie slovenských vojakov z rakúsko-uhorskej armády v závere prvej svetovej vojny so zreteľom na malokarpatský región /
  Desertion of Slovakian soldiers from Austrian-Hungarian army during the final period of World War I. in consideration of Little Carpathian region /
  Desertionen der slowakischen Soldaten von der österreichisch-ungarischen Armee Zu Ende des ersten Weltkriegs Unter Berücksichtigung der Region Kleine Karpaten /
  s. / p. / S. 107 – 126
 • PETER SOKOLOVIČ :
  Vývoj Hlinkovej gardy v Trnave na pozadí formovania vzťahu k HSĽS v období do 6. októbra 1938 /
  Development of Hlinka´s guard in Trnava in the background of forming relations with HSLS untill 6. 10. 1938 /
  Die Entfaltung der Hlinka-Garde in Tyrnau vor dem Hintergrund der Formierung des Verhältnisses zur Hlinkas Slowakichen Volkspartei (HSLS) bis zum 6. Oktober 1938 /
  s. / p. / S. 127 – 143
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (192,7 kB)
 • JANA ORAVCOVÁ :
  Osudy banskobystrických židov v rokoch 1939 – 1942 /
  Fates of Jewes in Banská Bystica during years 1938 – 1942 /
  Schicksale der Juden von Banská Bystrica in den Jahren 1939 - 1942 /
  s. / p. / S. 145 – 162
 • MARTIN LACKO :
  Skaza Delostreleckého pluku 31 pri Charkove /
  Doom of Artillery regiment No. 31 at Charkov /
  Die Zerstörung des Artillerieregiments 31 bei Charkov /
  s. / p. / S. 163 – 193
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (252,6 kB)
 • ANDREA PAZÚRIKOVÁ :
  Osudy vojakov z Oravy v nacistických lágroch /
  Fates of soldiers from Orava in Nazi´s prison camps /
  Schicksale der Soldaten von Orava in den nazistischen Lagern /
  s. / p. / S. 195 – 205
 • BORIS SÚDNY :
  Warrant Officer (Štábny rotmajster letectva) Pavel Jozef Pukančík /
  Warrant Officer Pavel Jozef Pukančík /
  Warrant Officer (Offizier der Royal Air Force) Pavol Jozef Pukančík /
  s. / p. / S. 207 – 231
 • SILVIA OSUSKÁ :
  Kennanov Dlhý telegram /
  Kennan´s Long telegram /
  Kennans Langes Telegramm /
  s. / p. / S. 233 – 241
 • MICHAL DUCHOŇ :
  Dejiny každodennosti, mikrohistória a ich miesto v slovenských dejinách /
  History of everyday´s life, microhistory and their place in Slovakian history /
  Alltagsgeschichte, Mikrohistorie und ihre Stelle in der slowakischen
  Geschichte /
  s. / p. / S. 243 – 248
 • ANDREJ HALADA :
  Niektoré otázky vzťahu štátu a teórie liberalizmu /
  Some aspects of relation between state and the theory of liberalism /
  Einige Fragen zur Beziehung zwischen Staat und Theorie des Liberalismus /
  s. / p. / S. 249 – 259

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • MARTIN LACKO :
  Slováci a židia, židia a Slováci. Rok 1942. (Zopár názorov na okraj problematiky) /
  Slovaks and Jewes, Jewes and Slovaks. Year 1942 (A few marginal notes to the theme /
  Slowaken und Juden, Juden und Slowaken. Das Jahr 1942 (Ein paar Meinungen zur Problematik /
  s. / p. / S. 263 – 275
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (155,8 kB)

Recenzie - Reflexie - Anotácie | Reviews - Reflections - Annotations | Rezensionen - Reflexionen - Annotationen

RECENZIE

 • KUBÍK, Petr: Rudé stíny. Sovětské válečné zločiny 1941 - 1945. Praha, Mladá fronta, 2003, 123 s. (M. LACKO) / s. 279 – 282
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (107,3 kB)
 • FEDERMAYER, F.: Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topologia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava, Monáda ateliér, 2003, 367 s. (M. DUCHOŇ) / s. 282 – 284
 • PETRÍK, J.– OLEJKO, A.: Karpackie niebo 1939. Biuro Usług Komputerovych, Stanisław Smaga, Dębica, 2001, 112 s. (B. SÚDNY) / s. 284 – 289

REFLEXIA

 • STANISLAV HURČÍK :
  Napoleon Bonaparte v zrkadle filmu a skutočnosti /
  Napoleon Bonaparte in the mirror of film and reality /
  Napoleon Bonaparte im Spiegel des Films und der Wirklichkeit /
  s. / p. / S. 289 – 292

ANOTÁCIE

 • Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2002 (I. VARŠO) /
  s. / p. / S. 292 – 293
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (83,5 kB)
 • Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003 (I. VARŠO) /
  s. / p. / S. 293 – 295
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (84,9 kB)

 

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode