II / 2005

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Cestou slovenskou - zarúbanou a tŕnistou /
  On the Slovak - the barricaded and distressful - way /
  Auf dem slowakischen Weg - dem verstellten und dornigen /
  s. / p. / S. 11 - 13

Štúdie | Articles | Aufsätze 

 • MARTIN HURBANIČ :
  Otázka identity a identít v stredoveku s osobitým dôrazom na priestor juhovýchodnej Európy /
  Question of identity and identities in the Middle Ages with a special emphasis on the southeast Europe /
  Die Frage der Identität und Identitäten im Mittelalter mit besonderer Betonung auf den südosteuropäischen Raum /
  s. / p. / S. 17 – 26
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (142,4 kB)
 • MATÚŠ KUČERA :
  Otázky husitstva a husitizmu /
  Questions of the Hussite Movement and Hussitism /
  Die Fragen der Hussitenbewegung und Hussitismus /
  s. / p. / S. 27 – 49
 • MICHAL DUCHOŇ :
  „Maličký statek, který mi Pan Buh propustil“. Dom a domácnosť malokarpatských mešťanov v 17. storočí vo svetle testamentov a pozostalostných inventárov /
  “The little farmhouse that Lord entrusted to me”. The house and the household of the Little Carpathians townsmen in the 17th century in light of testaments and inheritance inventories /
  „Kleiner Hof, den mir Gott überliess.“ Haus und Haushalt der Stadtbewohner der Region Kleine Karpaten im 17. Jahrhundert im Lichte der Testamente und Nachlassinventare /
  s. / p. / S. 51 – 78
 • IVANA TOMOVÁ :
  Duchovný život trnavského mešťana na základe analýzy testamentov z 1. polovice 18. storočia /
  Spiritual life of a Trnava townsman on the basis of analysis of testaments from the 1st half of the 18th century /
  Geistiges Leben eines Tyrnauer Stadtbewohners auf Grund der Analyse der Testamente aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts /
  s. / p. / S. 79 – 93
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (167,9 kB)
 • ALENA OCHRÁNKOVÁ :
  Mravnostná kriminalita v Trnave v 18. storočí /
  Crimes committed against morality in Trnava in the 18th century /
  Sittenkriminalität in Tyrnau im 18. Jahrhundert /
  s. / p. / S. 95 – 110
 • DIANA DIKÁCZOVÁ :
  Boje o Nové Zámky v rokoch 1918 – 1919 /
  The Battles of Nové Zámky in 1918 – 1919 /
  Kämpfe um Nové Zámky 1918 – 1919 /
  s. / p. / S. 111 – 143
 • STANISLAV HURČÍK :
  Príspevok k dejinám vzniku prvej vysokej školy technickej na Slovensku (1918 – 1938) /
  A Contribution to the history of the founding of the first Technical University in Slovakia (1918 – 1938) /
  Ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung der ersten technischen Hochschule in der Slowakei (1918 – 1938) /
  s. / p. / S. 145 – 156
 • PETER SOKOLOVIČ :
  Národný výbor v Trnave a jeho vzťahy k Hlinkovej garde v roku 1938 /
  The people´s committee in Trnava and its relations to the Hlinka Guard in the year 1938 /
  Der Nationalausschuss in Tyrnau und sein Verhältniss zur Hlinka-Garde
  in 1938 /
  s. / p. / S. 157 – 174
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (185,3 kB)
 • KAROL JANAS :
  Boj o župné sídla na Slovensku (1939 – 1940) /
  The battle of County towns in Slovakia (1939 – 1940) /
  Der Kampf um die Sitze der Gaue in der Slowakei (1939 – 1940) /
  s. / p. / S. 175 – 184
 • MARTIN LACKO :
  Slovenskí vojaci a sovietsky raj (Dotyky Slovákov s komunizmom v lete 1941) /
  Slovak soldiers and Soviet paradise (Slovaks in touch with communism in the summer 1941) /
  Slowakische Soldaten und sowjetisches Paradies (Berührungen der Slowaken mit Kommunismus im Sommer 1941) /
  s. / p. / S. 185 – 198
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (130,1 kB)
 • PAVEL MIČIANIK :
  Slovenská Rýchla brigáda a bitka pri Lipovci /
  The Slovak Rapid Brigade and the Battle of Lipovec /
  Die Slowakische Schnelle Brigade und Schlacht bei Lipovec /
  s. / p. / S. 199 – 248
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (353,4 kB)
 • PETRA POLŤÁKOVÁ :
  Politicky proces s Otakarom Vítkovským a spol. /
  The political trial of Otakar Vítkovský and Co. /
  Politischer Prozess mit Otakar Vítkovský und Ges. /
  s. / p. / S. 249 – 278
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (240 kB)
 • JEVHENIJ SACHNOVSKIJ :
  Pod rúškom vedeckého mesiášstva: Korene scientizmu (nielen) v sovietskej historiografii /
  Covered with the veil of scientific messianism: The roots of scientism (not only) in Soviet historiography /
  Unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Messianismus: Die Wurzeln des Scientismus (nicht nur) in der sowjetischen Historiographie /
  s. / p. / S. 279 – 302

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • DIANA DIKÁCZOVÁ :
  Inventár cenností grófky Eufrozíny Balassovej z roku 1630 /
  The inventory of maluables of Countess Eufrozína Balassová from the year 1630 /
  Das Wertsacheninventar der Gräfin Eufrozína Balassa aus dem Jahre 1630 /
  s. / p. / S. 305 – 309
 • IVAN MRVA :
  Slovenská listina grófa Juraja Erdödyho pre obyvateľov obce Hradište pod Vrátnom /
  The Slovak chart of of the Count Juraj Erdödy for the inhabitants of the village Hradište pod Vrátnom /
  Die slowakische Urkunde des Grafen Juraj Erdödy für die Bewohner der Gemeinde Hradište pod Vrátnom /
  s. / p. / S. 311 – 315
 • MARTIN LACKO :
  O niektorých menej známych povstaleckých dokumentoch /
  On some less known documents from the period of the Slovak National Uprising /
  Einige wenig bekannte Dokumente über den Slowakischen Nationalaufstand /
  s. / p. / S. 317 – 324
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (122,1 kB)
 • MARTIN LACKO :
  Spomienka učiteľa z poľského pohraničia /
  Recollections of a teacher from the Polish borderland /
  Die Erinnerungen eines Lehrers aus dem polnischen Grenzgebiet /
  s. / p. / S. 325 – 327
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (76,2 kB)

Reflexie |Reflections | Reflexionen

 • IVAN VARŠO :
  Na ceste k najstarším priamym koreňom modernej prítomnosti nášho kontinentu /
  On the road to the oldest direct roots of the modern presence of our
  continent /
  Auf dem Weg zu den ältesten direkten Wurzeln der modernen Gegenwart unseres Kontinents /
  s. / p. / S. 331 – 339
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (140,5 kB)

Recenzie - Anotácie | Reviews - Annotations | Rezensionen - Annotationen

RECENZIE

 • KRIEGER, K.- F.: Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218 – 1291) do Fridricha III. (1415 – 1493). Praha : Argo, 2003, s. 254. (R. DRŠKA) /
  s. / p. / S. 343 – 345
 • APPELBAUM, A.: Gulag – Dějiny. P. DOBROVODSKÝ a J. ŠEVČÍK (edd.) – Praha – Plzeň, BETA, 2004, 606 s. (T. KLUBERT) /
  s. / p. / S. 346 – 349
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (110,1 kB)
 • PLACHÝ, J.: Případ Fritz. (Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB). SEŠITY Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu c.5. Praha, Úrad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2002, 112 s. (T. GERBOC) /
  s. / p. / S. 349 – 352
 • PETRANSKÝ, I. A.: Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945-1946. Nitra : Garmond, 2001, 318 s. (D. STOPKOVÁ) /
  s. / p. / S. 352 – 354
 • SÁM PROTI MOCI. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže Eustory. Zost. CELKO, V. a kol. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2002, 139 s. (E. CHROMÁ) /
  s. / p. / S. 354 – 357
 • KAMENNÁ PAMĚŤ MÉHO KRAJE. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže Eustory. Zost. V. Čelko a kol. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2004, 135 s. (M. DVORSKÁ) /
  s. / p. / S. 357 – 360
 • ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA V. Ročenka Katedry histórie FHV UM v, Banskej Bystrici 2002. Zost. K. FREMAL – P. MARTULIAK – V. VARINSKÝ. Banská Bystrica : Trian s. r. o., 2002, 227 s. (D. DIKÁCZOVÁ) /
  s. / p. / S. 361 – 364
 • ACTA HISTORICA NEOSOLIENSA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. K. FREMAL – P. MARTULIAK – V. VARINSKÝ (edd.). Banská Bystrica : Trian s. r. o. 2003, 230 s. (K. ORAVÍKOVÁ) /
  s. / p. / S. 365 – 367

ANOTÁCIE

 • ORIENTALIA ANTIQUA NOVA IV. Editori: Ivo BUDIL – Petr CHARVÁT. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2004, 136 s. (P. VALACHOVIČ) /
  s. / p. / S. 368 – 369
 • POHANSTVO A KRESŤANSTVO. Zborník z konferencie usporiadanej 5. – 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici. Zost.: R. KOŽIAK a J. NEMEŠ, Bratislava : Chronos 2004, 322 s. (E. POMŠÁROVÁ) /
  s. / p. / S. 369 – 371
 • ŽIŠKA, Stanislav: Hybe. Kultúrne dianie v rokoch 1918 – 1939. Poprad : Marmota press, 2004, 108 s. (Z. JÁNOŠÍKOVÁ) /
  s. / p. / S. 371 – 372
 • GENEALÓGIA, HERALDIKA A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY. Stav a perspektívy. Zost. M. ŠIŠMIŠ. Martin 2003, s. 196. (S. HALADOVÁ) /
  s. / p. / S. 372 – 375
 • REGIONÁLNE DEJINY A DEJINY REGIÓNOV. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004. Zost. M. PEKÁR a P. DERFIŇÁK, I. vyd., Prešov : Universum, 2004, 323 s. (I. ŠPALDOVÁ) /
  s. / p. / S. 375 – 377
 • VARINSKÝ, V.: Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1941-1953. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2004, 126 s. (P. MARTINÁK) /
  s. / p. / S. 377 – 379
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (68,6 kB)
 • BISKUP MICHAL BUZALKA. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia úmrtia. Zost. Róbert LETZ, Ivan A. PETRANSKÝ. Bratislava : Lúč, 2002, 179 s. (E. VALOVÁ) /
  s. / p. / S. 379
 • VANEK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2004, 176 s. (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 380
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (80 kB)

 

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode