III / 2006

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Haud est virile terga fortunae dare /
  'Tis not a manly thing to turn the back to Fortune /
  Es ist nicht männlich, dem Schicksal den Rücken zuzukehren /
  s. / p. / S. 11 -14 

Štúdie | Articles | Aufsätze

 • IVAN VARŠO :
  Dva otázniky retrospektívy byzantskej misie: „Vrátili sa z Moravy“ (ŽM 5) – „A šiel svätiť svojich učeníkov“ (ŽK 15) /
  Two Question Marks over the Retrospective of the Byzantine Mission: „They returned from Moravia“ (VM 5) – „And he goeth to ordain his Apostles“ (VC 15) /
  Zwei Fragezeichen beim Rückblick auf die byzantinische Mission: „Sie kamen aus Mähren zurück.“ (VM 5) – „Und er ging seine Schüler weihen.“ (VC 15) /
  s. / p. / S. 17 – 58
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (295,8 kB)
 • MARTIN HURBANIČ :
  Obraz Konštantína Veľkého v literárnej tvorbe patriarchu Fótia /
  The Image of Constatine the Great in Literary Production of Patriarch
  Photius /
  Das Bild Konstantins des Großen im literarischen Schaffen des Patriarchen Photios /
  s. / p. / S. 59 – 67
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (112,2 kB)
 • MAREK ĎURČO :
  Príspevok k dejinám správy Nitrianskej diecézy /
  A Contribution to the History of Administration of the Diocese of Nitra /
  Ein Beitrag zur Verwaltungssystemsgeschichte des Bistums Neutra
  s. / p. / S. 69 – 101
 • DANIEL HUPKO :
  Situácia v obci Smolenice v rokoch 1918 – 1919 /
  The Situation in municipality Smolenice in 1918 – 1919 /
  Die Lage in der Gemeinde Smolenice in den Jahren 1918 – 1919 /
  s. / p. / S. 103 – 118
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (144,8 kB)
 • ZUZANA DOBIAŠOVÁ :
  K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR /
  On Beginnings of Forming of Slovak National Education System in the First Decade of Czechoslovak Republic /
  Zu den Anfängen des Aufbaus des slowakischen nationalen Schulwesens im ersten Jahrzehnt der Tschechoslowakischen Republik /
  s. / p. / S. 119 – 140
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (184,2 kB)
 • ANDREJ ŽITŇAN :
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 /
  Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia between 1918 - 1938 /
  Die Evangelische Kirche des Augsburgischen Bekenntnisses in der Slowakei in den Jahren 1918 – 1938 /
  s. / p. / S. 141 – 167
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (213 kB)
 • MILICA MAJERIKOVÁ :
  Poľský záujem o Slovensko od Mníchova po vypuknutie druhej svetovej vojny /
  Polish Concerns over Slovakia from the Munich Agreement to the Outbreak of World War II /
  Das Interesse Polens an der Slowakei seit dem Münchener Abkommen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges /
  s. / p. / S. 169 – 183
 • JANA UHLÍKOVÁ :
  Životné osudy českého učiteľa na Slovensku /
  The Career of Czech Teacher in Slovakia /
  Die Lebensschicksale eines tschechischen Lehrers in der Slowakei /
  s. / p. / S. 185 – 209
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (1,1 MB)
 • BOGDAN MUSIAŁ :
  „Celý ten kapitalizmus chytíme pod krk“: Sovietske prípravy na ofenzívnu vojnu v tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov /
  „We will grab whole that capitalism by the throat”: Soviet Preparations for an Offensive War in 1930s and early 1940s /
  „Wir werden den ganzen Kapitalismus am Kragen packen“: Sowjetische Vorbereitungen zum Angriffskrieg in den dreißiger und Anfang der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts /
  s. / p. / S. 211 – 232

Príspevky z konferencie | Conference articles | Konferenz Beiträge

REGIONÁLNE DEJINY TRNAVSKÉHO KRAJA (Perspektívy a tendencie v historickom výskume a vysokoškolskom štúdiu, Trnava, 23. november 2005)

 • PAVOL VALACHOVIČ :
  Inštitucionálne základy vedeckého výskumu a vysokoškolskej výučby v Trnavskom kraji /
  Institutional Foundations of Scientific Research and University Education in Trnava County /
  Institutionelle Grundlagen der wissenschaftlichen Forschung und des Hochschulunterrichts im Kreis Trnava /
  s. / p. / S. 237 – 249
 • ANDREJ BOLERÁZSKY :
  Edičná činnosť Balneologického múzea v Piešťanoch /
  The Publishing Activities of the Museum of Balneology in Pieštany /
  Die Editionstätigkeit des Balneologischen Museums in Pieštany /
  s. / p. / S. 251 – 261
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (114,7 kB)
 • MICHAL DUCHOŇ :
  Príspevok k výskumu urbánnych dejín na západnom Slovensku /
  A Contribution to the Research of Urban History in Western Slovakia /
  Ein Beitrag zur Forschung der Stadtgeschichte in der Westslowakei /
  s. / p. / S. 263 – 281
 • DIANA DIKÁCZOVÁ :
  Príspevok k problematike šľachty vo vybraných slobodných kráľovských mestách Bratislavskej stolice v 17. a na začiatku 18. storočia /
  A Contribution to Problems of Nobility in Selected Free Royal Towns of Bratislava County in 17th and at the Beginning of 18th century /
  Ein Beitrag zum Adelsproblem in ausgewählten königlichen Freistädten der Pressburger Gespanschaft im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts/
  s. / p. / S. 283 – 309
 • MARTIN LACKO :
  Piešťany na prelome autonómie a samostatnosti (1938 / 1939) /
  Pieštany in the Time between Autonomy and Independence of Slovakia (1938 / 1939) /
  Pieštany zur Zeit von Autonomie zu Selbstständigkeit der Slowakei (1938 / 1939) /
  s. / p. / S. 311 – 333
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (181,7 kB)

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • MARTIN LACKO :
  Znova k tzv. židovskej otázke /
  Again to the so-called Jewish Question /
  Wieder mal zu der sog. jüdischen Frage /
  s. / p. / S. 337 – 343
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (96,5 kB)
 • MARTIN LACKO :
  Situačné hlásenia zo slovenských okresov za december 1943 /
  Situation Reports from Slovak Districts in December 1943 /
  Meldungen über die Lage in den slowakischen Bezirken für Dezember 1943 /
  s. / p. / S. 345 – 370
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (194,4 kB)

Recenzie - Anotácie | Reviews - Annotations | Rezensionen - Annotationen

RECENZIE

 • BURKE, P.: What is Cultural History? Cambridge: Polity Press, 2004, 176 s. (P. KONEČNÝ) /
  s. / p. / S. 371 – 376

ANOTÁCIE

 • DIPLOMATICKÁ PRODUKCIA V STREDOVEKOM MESTE. Zost. J. Ragačová. Bratislava 2005, 259 s. (S. HALADOVÁ) /
  s. / p. / S. 377 – 383
 • MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 1880 - 1919. Zborník k 125. výročiu. Zost.: V. ČELKO, Praha : Slovenský literárny klub v CR v spol. so Spoločnostou gen. M. R. Štefánika, 2005, 96 s. (K. NOVÁK) /
  s. / p. / S. 383 – 384
 • PRVÁ SVETOVÁ VOJNA – POZABUDNUTÉ CINTORÍNY. Svidník: RRA, 2005, 219 s. (M. PETROVÁ) /
  s. / p. / S. 384 – 385
 • ŠROBÁR, V.: Oslobodené Slovensko : Pamäti z rokov 1918 – 1925. (II. zväzok). Bratislava : Academic Electronic Press, 2004, 222 s. (K. KLOCOKOVÁ) /
  s. / p. / S. 385
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (37,4 kB)
 • LIŠKA, O. a kol.: Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918 – 1989. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, 297 s. (D. VICENOVÁ) /
  s. / p. / S. 386 – 387
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (61 kB)
 • OLEJKO, A.: Słowackie epizody z polskiego Podkarpacia. Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisłav Smaga, 2004, 320 s. (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 387
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (38 kB)
 • JEŘÁBEK, V.: Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Brno : Stilus, 2005, 298 s. (P. MARTINÁK) /
  s. / p. / S. 388 – 389
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (43,3 kB)

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode