IV / 2008

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Vlastnou cestou /
  To go one's own way /
  Auf eigenen Weg zu gehen /
  s. / p. / S. 11 - 12

Štúdie | Articles | Aufsätze

 • PETER ŠOLTÉS :
  Štyri konfesie, tri jazyky: Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne v 17. a 18. storočí /
  Four Denominations, Three Languages: Ethnic and Confessional Plurality in Region Zemplín in 17th and 18th Century /
  Vier Konfessionen, drei Sprachen. Ethnische und konfessionelle Pluralität in Zemplin im 17. und 18. Jahrhundert /
  s. / p. / S. 15 – 35
 • MONIKA ZVARDOŇOVÁ :
  Žiadne zlaté obdobie: Sociálno-ekonomická situácia na Kysuciach v medzivojnovom období /
  Not a Golden Era: Social-economical Situation in Region Kysuce during the Interwar Period /
  Keine goldene Epoche: Sozialökonomische Situation in Kysuce in der Zwischenkriegsepoche /
  s. / p. / S. 37 – 75
 • VOJTECH KÁRPÁTY :
  Slovenský červený kríž 1939 – 1945 /
  Slovak Red Cross 1939 – 1945 /
  Slowakisches Rotes Kreuz 1939 – 1945 /
  s. / p. / S. 77 – 101
 • TOMÁŠ KLUBERT :
  Bojová činnosť nemeckého pancierového vlaku č. 62 na Slovensku /
  Combat Activities of German Armoured Train No. 62 in Slovakia /
  Kampftätigkeit des deutschen Panzerzuges Nr. 62 in der Slowakei /
  s. / p. / S. 103 – 117
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (378,1 kB)
 • PETER IVANIČ :
  Život obce na frontovej línii: Kozárovce na konci druhej svetovej vojny /
  Life on the Frontline: Kozárovce at the End of the Second World War /
  Leben des Dorfes an der Frontlinie: Kozárovce am Ende des 2. Weltkrieges /
  s. / p. / S. 119 – 130
 • MIROSLAV KLOBUČNÍK :
  Kolakovič a československá ŠtB /
  Kolakovič and the Czechoslovak State Security /
  Kolakovič und die tschechoslowakische Staatssicherheit /
  s. / p. / S. 131 – 146
 • IVAN VARŠO :
  Matej Litvin (1913 – 1974): Osudy kňaza prenasledovaného totalitným komunistickým režimom /
  Matej Litvin (1913 – 1974): Destiny of Priest Persecuted by Totalitarian Communist Regime /
  Matej Litvin (1913 – 1974). Schicksäle eines Priesters verfolgten vom totalitären kommunistischen Regime /
  s. / p. / S. 147 – 173
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (238,3 kB)

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • DANIEL HUPKO :
  Denník príslušníka Domobrany Vendelína Krajčoviča (22. marca – 5. mája 1945) /
  Diary of Home Guard´s Member Vendelín Krajčovič (March, 22nd – May, 5th 1945) /
  Tagebuch des Landwehrangehörigen Vendelín Krajčovič (22. März – 5. Mai 1945) /
  s. / p. / S. 177 – 216
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (1,6 MB)
 • MARTIN LACKO :
  Rozhovor s Františkom Matovičom (1920, Ompitál), bývalým zbrojárom 13. letky /
  Interview with František Matovič (1920, Ompitál), Former Armourer of the 13. Squadron /
  Interview mit František Matovič (1920, Ompitál), dem ehemaligen Waffenschmied der 13. Flugstaffel /
  s. / p. / S. 217 – 234
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (163 kB)

Reflexie | Reflections | Reflexionen

 • PETR KUBÍK :
  Historická revizionistická literatura posledních let (se zřetelem na německojazyčnou oblast) /
  Newest Historical Revisionist Literature (with Special Regard on German-speaking Territory) /
  Historische revisionistische Literatur der letzten Jahren (in Bezug auf den deutschsprachigen Bereich) /
  s. / p. / S. 237 – 245
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (114,9 KB)

Recenzie - Anotácie | Reviews - Annotations | Rezensionen - Annotationen

RECENZIE

 • GOETZ, H. – W.: Život ve středověku. Jinočany: H&H, 2005. 460 s. (P. IVANIČ) /
  s. / p. / S. 249 – 251
 • ZUBKO, P.: Dejiny Košického arcibiskupstva V. Dejiny košickej cirkvi v prameňoch (1803 – 2006). Prešov : VMV, 2006, 640 s. (P. ŠOLTÉS) /
  s. / p. / S. 251 – 256

ANOTÁCIE

 • PEKÁR, M.: Východné Slovensko 1939 – 1945. Prešov: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, 180 s. (P. SOKOLOVIČ) /
  s. / p. / S. 257 – 258
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (57,4 kB)
 • ZMÁTLO, P.: Internet pre študentov histórie. Ružomberok : Filozofická fakulta KU, 2007, 295 s. (Z. LACKOVÁ) /
  s. / p. / S. 259 – 260
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (78,3 kB)
 • Ružomberský historický zborník I. (Zost. P. Zmátlo). Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2007, 381 s. + prílohy. (Z. LACKOVÁ) /
  s. / p. / S. 260 – 263
   PDF Úplný text / Full text / Volltext (88,7 kB)

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode