VII / 2012

Predhovor | Foreword | Vorwort

 • Dvojznačná sedma /
  The ambivalent Seven /
  Die zweideutige Sieben /
  s. / p. / S. 11 - 13

Štúdie | Articles | Aufsätze

 • MATEJ GOGOLA :
  Acheiropoiétai – rukou-nestvorené obrazy kresťanského Orientu do polovice 8. storočia /
  Acheiropoiétai – The images not-made-by-human-hand of the Christian Orient until the half of the 8th century /
  Acheiropoiétai – Die nicht-von-Menschenhand-gemachten Bilder des christlichen Orients bis zur Hälfte des 8. Jahrhunderts /
  s. / p. / S. 17 – 48
 • RADOSLAVA RISTOVSKA :
  Brunšvikovci a ich život v Dolnej Krupej (Sonda do problematiky) /
  Brunschwicks and their life in Dolná Krupá (A research probe into the issue) /
  Die Grafen-Familie Brunswick von Korompa und ihr Leben in Dolná Krupá (Eine Probe Forschung über die Frage) /
  s. / p. / S. 49 – 72
 • DANIEL HUPKO :
  Sobášna stratégia červenokamenských Pálfiovcov v 19. a v prvej polovici 20. storočia
  The marriage strategy of the Pálffy family from Červený Kameň (Bibersburg/Vöröskő) in 19th and the first half of the 20th century /
  Heiratsstrategie der bibersburgischen Pálffys im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts /
  s. / p. / S. 73 – 102
 • OLDŘICH PEJS :
  Postoj Slovenska k válečným zajatcům do vypuknutí SNP /
  The attitude of the Slovak republic towards the prisoners of war up to the break-out of the Slovak National Uprising /
  Stellung der Slowakischen Republik hinsichtlich der Behandlung von Kriegsgefangenen bis zum Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstands /
  s. / p. / S. 103 – 144
 • VLADIMÍR DEMKO :
  Represie komunistického režimu voči roľníkom v okrese Pezinok v prvej etape kolektivizácie /
  Repression of the communist regime against the Peasants in the Pezinok District during the first phase of collectivization (1948 – 1953) /
  Die Repressionen des kommunistischen Regimes gegen die Bauern im Bezirk von Pezinok in der erste Phase der Kollektivisation /
  s. / p. / S. 145 – 159

Materiály - Dokumenty | Materials - Documents | Materialien - Dokumente

 • MIROSLAV NEMEC :
  Kriminalita a súdna prax v Nemeckej Ľupči v druhej polovici 18. storočia /
  Criminality and judicial practice in municipality Nemecká Ľupča (Deutsche Lipsche, today Partizánska Ľupča) in the second half of the 18th century /
  Kriminalität und Justizpraxis in der Gemeinde Deutsche Lipsche (Nemecká Ľupča, heute Partizánska Ľupča) in zweiter Hälfte des 18. Jahrhunderts /
  s. / p. / S. 163 – 177
 • PETER JAŠEK :
  Trianon – 90 rokov /
  Trianon – 90 years after The Peace-Treaty of the 4th June 1920 /
  Trianon – 90 Jahre nach dem Friedensvertrag von 4. Juni 1920 /
  s. / p. / S. 179 – 218
 • IVAN INSTITORIS :
  Slovenský vojnový veterán Ivan Institoris spomína na roky druhej svetovej vojny /
  The Slovak war veteran Ivan Institoris recalls the World War II years /
  Der slowakische Kriegsveteran Ivan Institoris erinnert sich an die Jahre des Zweiten Weltkriegs /
  s. / p. / S. 219 – 244
 • VLADIMÍR BALKO :
  Predhistória tragédie v Kľaku a Ostrom Grúni (Rozhovor o pomeroch v tzv. partizánskych obciach v zime 1944/1945) /
  Prehistory of the tragedy in the villages Kľak and Ostrý Grúň (Interview about conditions in so-called partisan municipalities in winter 1944/1945) /
  Die Vorgeschichte der Tragödie in Dörfer Kľak und Ostrý Grúň (Gespräch über Verhältnisse in sog. Partisanen-Gemeinden im Winter 1944/1945) /
  s. / p. / S. 245 – 254
 • MARTIN JANČUŠKA :
  Spomienka na kolektivizáciu v Liptovskej Kokave /
  Recollections of the collectivization in municipality Liptovská Kokava /
  Die Erinnerungen an die Kollektivisation in der Gemeinde Liptovská Kokava /
  s. / p. / S. 255 – 257
 • MARTIN HAGARA :
  Zlatý orol – ilegálna skautská organizácia v rokoch 1948 – 1956 /
  Golden Eagle – The illegal organization of the Scout movement in 1948 – 1956 /
  Der Goldene Adler – Illegale Organisation der Pfadfinderbewegung in den Jahren 1948 – 1956 /
  s. / p. / S. 259 – 266

Reflexie |Reflections | Reflexionen

 • IVAN VARŠO :
  Malomocný gryf aneb Jak je důležité čísti Kellera /
  Leprous gryphon or The Importance of reading Keller /
  Lepröser Greif oder Die Bedeutung, Keller zu lesen /
  s. / p. / S. 269 – 309

Recenzie - Anotácie | Reviews - Annotations | Rezensionen - Annotationen

ANOTÁCIE

 • ČAMBALA, Ludvík: Moje druhá světová válka. (Vzpomínky příslušníka československé zahraniční armády ve Francii a Velké Británii). Brno : Moravské zemské muzeum, 2008, 49 s. + prílohy. (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 313 – 315
 • ĎURIŠ, Rudolf: Mlynárstvo a mlynári na Belanke – Nitrici v 20. storočí. Nitra : Vlastným nákladom, 2011, 49 s. + prílohy. (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 315 – 317
 • PLACHÝ, Jiří: Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939. Praha : Vojenský historický ústav 2009, 168 s. (M. LACKO) /
  s. / p. / S. 317 – 319

© Historické rozhľady®, o. z. 2007 - 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode